Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННАТА ТЪРГОВИЯ

 

СЪЩНОСТ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

 

БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС(B2B)   

   

БИЗНЕС -  ПОТРЕБИТЕЛ

 

ДРУГИ ВАРИАНТИ НА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

ВИРТУАЛНИ ТЪРГОВСКИ ПЛОЩАДКИ

 

 

 

Интернет маркетинг (Marketing)

Методи и средства, използвани за придвижване на стоките от производителя до потребителя: анализ на пазара, дизайн, организация на пласмента и т.н.

 

Еднопосочен маркетинг

  

 

 

 

 

Корпоративните портали използват широко известни механизми (реклами, корпоративни брошури, електронни каталози и т.н.) за прокарване на маркетинговата си стратегия.

Обмен на препратки

Концепцията World Wide Web се базира на препратки от една на друга Web страница.

 

Принцип: По договореност група сайтове (като правило, сходни по тематика) поместват препратки към другите сайтове от групата. e-mail-маркетинг

 

Преимуществата на e-mail рекламата са очевидни:

 • Всеки абонат на Интернет има собствен  e-mail ;

 • Чрез e-mail се достига до конкретен абонат, като е възможно персонифицирано обръщение;

 • Може да се въздейства на целева аудитория;

 • Възможно е поместване не само на текстова, но и графична реклама;

 • Съществуват  ефективни и не нарушаващи етиката на поведение в Мрежата методи за  използване на e-mail в качеството на инструмент за реклама

Табла за обяви

Групирани са по тематика и работят на принципа на вестниците за безплатни обяви. В тях се публикуват реклами.

 

 

Двупосочен маркетинг

 

 

 

 

 

Използват се възможностите на Интернет за диалог с потребителите, с цел:

 • Предлагане на клиентите стоки и услуги, съгласно техните предпочитания;

 • Изграждане на дългосрочни отношения с клиентите.

 • Списъци за информиране

В Интернет съществуват множество списъци за информиране, които са посветени на различна тематика. Водят ги като правило добре осведомени в дадената тематика експерти.

 

Съществуват списъци открити (за всички желаещи), закрити (за определен кръг), безплатни и т.н. Списъците за информиране са насочени към големи групи абонати и се явяват действително ефективен маркетингов инструмент.

 

Конференции Usenet (групи по интереси)

В Usenet и Web форумите участват множество абонати обединени по групови интереси. Естествено е те да представляват сериозен интерес при провеждане на маркетингови изследвания и рекламни мероприятия.

 

Разпращане на новини

Обикновено всеки сайт предлага на посетителите си изпращане на новини по съответната тематика. По този начин се осъществява определен диалог, който може да бъде част от маркетинговата стратегия.

 

Интернет мониторинг            

Базира се на извличане на знания от Интернет ресурсите, т.е на намиране и анализ на полезна информация основно в две направления:

 • Автоматично търсене на информация в Web страниците -Web content mining;

 • Откриване и обработка на информация, касаеща рабонтата на потребителите със сървъра - Web usage mining.

Болшинството от системите за мониторинг предоставят възможност за филтриране и получаване на статистическа информация за потребителите.Този инструментариум дава възможност да се определят броя обръщения към различни файлове и сървъри, адресите на отделни потребители и други полезни за целите на маркетинга данни.

 

Реклама в Интернет

 


 

Банер (banner)

Графично изображение изпълнено обикновено във формат GIF или JPG. Срещат се и банери, създадени с помощта на JAVA и ShokeWave.

 

Характерни особености

 • Помества се в Web страница и има хипервръзка със сървъра на рекламодателя.

 • Липсват стандарти за размера на банера. Най разпространен се явява размера 468 на 60 пикселей.

Rich-media-реклама,

Като правило се поставят отгоре или отдолу на Web страницата. Използват ефективна анимация, звук, интерактивни средства за взаимодействие с потребителите. 

 

Текстов блок

Явява се един от популярните рекламни носители. Използва се за обща и персонифицирана реклама. Въпреки че не е достатъчно атрактивна, тя се отваря по бързо и я виждат потребители с изключена в браузъра им графика.