Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО

 

РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА  Е -  ПРАВИТЕЛСТВО

 

 

Предпоставки за електронно правителство

В информационното общество държавното управление трябва да съответства на обществените информационни потребности, за да не се превръща в спирачка на общественото развитие.

 

До 2007г органите за управление на Евро съюза ще използват средствата на eGovernment.

 

За да се интегрира в състава на единна Европа, България трябва се намира в развита фаза на реализация на концепцията и да притежава съвместим с общоевропейския интерфейс на държавно управление.

 

Определение за електронно правителство

Електронното правителство (Electronic government)  е организация на държавно управление на база електронни средства за обработка, предаване и разпространение на информация, включваща:

 • Предоставяне на услуги и информиране за дейността на държавните органи на всички категории граждани с помощта на електронни средства;

 • Нов модел на държавно управление, преобразуващ отношенията на гражданите и бизнеса с властовите структури.

 • Преобразуване дейността на правителството

Правителство, в което цялата съвкупност от вътрешни и външни връзки и процеси се поддържа и обезпечава от съответните информационнокомуникационни технологии.

            

Електронното правителство не само сервизира  властта, но и я прави прозрачна. Всяка стъпка, която тя предприема  става незабавно известна на обществеността.

 

Компоненти на електронното правителство

             * Данни необходими за вземане на оптимални решения;

             * Модели за прогнозиране и вземане на решения.

             * Автоматизация на административните бизнес-процеси; 

 • Интерфейси и средства за достъп до информация,  осигуряващи откритост и прозрачност на държавното управление;

 • Защита на информацията и информационна сигурност.

 Предимства на електронното правителство

 • Гласност при приемане на държавни решения и прозрачност на властта;

 • Прозрачност и привлекателност на икономиката за инвестиции;

 • Достъпност на всички държавни нормативни актове;

 • Съкращаване на разходите за скъпоструващ държавен апарат, вследствие на реформите;

 • Оптимизация на системата за държавни покупки;

 • Улесняване ежедневието на гражданите и бизнеса.

Основни принципи на електронното правителство

 • Електронното правителство работи 24 часа в денонощието;

 • Осигуряване на максимална простота и удобство при взаимодействие;

 • Единни технически, взаимообвързани помежду си стандарти;

 • Вслушване в мнението на гражданите.

Предлагани  информационни услуги от електронното правителство

Напълно електронизирана се счита административна услуга, тогава, когато онлайн взаимодействието е възможно на всеки от четирите последователни стадия от нейното реализиране:

 • Информиране (предоставя се информация относно административната  услуга);

 • Едностранно взаимодействие (осигурена е възможност за зареждане формите на документите);

 • Двустранно взаимодействие (осигурена у възможност за обработка формите на документите, включително и автентификация);

 • Провеждане на транзакция (електронна реализация на някаква операция).

Видове услуги  на електронното правителство

За по детайлен анализ на множеството административни услуги те се разделят на четири функционални групи: 

 

Плащания

Услуги, при които финансовите потоци са насочени от гражданите и бизнеса към правителството (данък печалба, данък общ доход, обществено осигуряване и т.н.);

 

Регистрация

Услуги, свързани с оформяне обектни или персонални данни, като резултат на административни задължения (регистрация на фирма, регистрация на автомобил и т.н.);

 

Предоставяне на добавки

Услуги, позволяващи на гражданите да получава преимущество или печалба в замяна на това, че са изпълнили задълженията си към държавата (работа, социална защита, медицински услуги и т.н.);

 

Издаване на разрешения и лицензи

Документи, издавани от държавните и общински органи (персонални документи, разрешения за строителство и т.н.).

 

Пример: Интернет  гласуване(Internet vote)

Различни форми на гласуване – от изучаване на общественото мнение, през референдуми, до политически избори, провеждани чрез Интернет.

Избирателят получава на съответния Web сайт електронен бюлетин и гласува. Валидността на бюлетина се гарантира чрез цифров електронен подпис. Важен проблем си остава съхранението тайната на гласуването, различните манипулации с електронния бюлетин и хакерските атаки.