Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

 

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

 

ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА Е - ОБУЧЕНИЕ

 

Основни понятия в електронното обучение

 

          Електронно обучение  “E-learning”

Процес на обучения в електронна форма чрез мрежата Интернет или Интранет с използване на специална система за управление процеса на обучение.

 

          Дистанционно обучение (ДО)

Целенасочен процес на интерактивно (построено на диалог) взаимодействие между преподавател и студенти, с използване на средства за обучение, които са независими към тяхното разположение в пространството и съгласувани (синхронизирани) във времето.

 

         Открито образование (ОО)

Система за организиране и развитие на образованието, осигуряваща целенасочена, контролируема, интензивна, самостоятелна творческа работа на обучаемия чрез възможност за избор:

 • На програма, преподавател, график и форма на обучението;

 • В едно или няколко учебни заведения;

 • Независимо от местожителството на обучаемия;

 • С осигуряване възможност за  обучение “цял живот” по индивидуална траектория.

         Информационно-образователна среда (ИОС)

Програмно-телекомуникационно и педагогическо пространство с единни технологични средства на водене учебния процес в Интернет среда, независими от професионалната специализация (нивото на предлаганото образование), организационно-правната форма и формата на собственост на учебните  заведения.

 

 Визия на електронното обучение

Информатизация на процеса на обучение с прилагане концепциите за:

 • Управление взаимоотношенията с клиентите (обучаващи се);

 • Тотално управление на качеството;

 • Управление на знания.

 
 

Намерения на електронното обучение

Промяна в парадигмите на електронното обучение

 


 
 • Поведенческа – не зависи от обучаваните

 • Съзнателна – зависи от обучаващите се

 • Творческа – създавана от обучаващите се

Характеристики

Стара парадигма

Нова парадигма

В центъра

Преподавател

Ученик

Субект

Обучаем

Обучаващ се

Симулира чувства

Едно

Много

Контрол

Избягване

Обективен, без скриване на незнание

Напредък

Едностранен

Многостранен

Работа

Изолирана

Групова

Информация

Доставяна

Разменяна, създавана

Знание

В готов вид

Добивано на база разнородна информация

Обучение

Пасивно

Активно

Изучаване

Фактология

Критично мислене и информирано вземане на решения

Отговор

Реагиращ

Планиран

Контекст

Изкуствен, изолиран

Реален, свързан с практиката

Продължителност

В рамките на учебен план

Непрекъснато, цял живот

 

Политика на електронното обучение

Основни направления в електронното обучение:

 • Създаване на интегрирана система за професионално усъвършенстване и личностно развитие, на база информационните технологии ;

 • Създаване на единна информационна образователна среда, формираща култура на  самоусъвършенстване;

 • Съчетаване на електронното с други форми на обучение;

 • Контрол на различни нива – самоконтрол, взаимоконтрол, експертна оценка.

Основни принципи на електронното обучение

 • Продуктова ориентация на обучаемите;

 • Индивидуализация на дистанционното обучение;

 • Откритост на съдържанието на образованието и учебния процес;

 • Интеграция на педагогически и информационните технологии;

 • Оптимално съчетаване на очните и дистанционни форми за обучение;

 • Действени критерии за оценка.