Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА Е - ОБУЧЕНИЕ

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

 

ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА Е - ОБУЧЕНИЕ

 

Технологични решения за електронно обучение

Спектърът на основните технологични решения, използвани за електронно обучение  (e-learning) е твърде широк - от прости програми, изпълнени с HTML до сложни системи за управление на обучението и учебния контент (Learning Content Management Systems).

 

Най-общо те могат да бъдат квалифицирани по следния начин:

 • Авторски програмни продукти (Authoring Packages);

 • Системи за управление на обучението (Learning Management Systems - LMS);

 • Системи за управление на контента (Content Management Systems - CMS);

 • Системи за управление на учебен контент (Learning Content Management Systems - LCMS).

Авторски програмни продукти

Специално са разработени за улесняване преподавателите при самостоятелна разработка на учебния контент. При тях се използва визуално програмиране и кодирането се извършва във фонов режим. Преподавателят е необходимо да помести съответната информация на  определено място. Тази информация във вид на текстов фрагмент, илюстрация или видеоматериал се помества на екрана с помощта на мишката

 

Като примери могат да се посочат такива решения, като Dreamweaver на фирмата Macromedia или продукти от типа на  TrainerSoft и Lectura.

 

Недостатъци

 • Невъзможност да се проследява и контролира във времето процеса на обучения и успеваемост  на голямо количество обучаеми;

 • Липса на средства за осигуряване контакт между обучаемите в реално време. Не е възможно организиране на чат, дискусия или двустранен аудиообмен;

 • Интерактивността е ограничена.


Системи за управление на обучението

Тези системи се използват за контрол на голям брой обучаеми. Някои от тях са ориентирани за използване в учебни заведения (например, Blackboard, e-College или WebCT), други за корпоративно обучение (Docent, Saba, Aspen).

 

Позволяват да се:

 • Следи за обучението на потребителите;

 • Съхраняват характеристики;

 • Определи количеството посещения на определени раздели от сайта;

 • Определи времето, изразходвано от обучаемия за разглеждане на определена част от курса.

 • Извърши регистрация на потребители за конкретен курс;

 • Проверят резултатите от обучаемите;

 • Изпълняват административни функции;

 • Организират специални групови раздали, в които могат да участват само членове на определени групи.

Системи за управление на контента

Освен управление процеса на обучение, съществува и друг важен въпрос – управление контента на електронните курсове. Системите за управление на контента позволяват създаване на каталози  от графични, звукови, видео и текстови файлове и манипулирането им.

 

Такава система представлява база данни, снабдена с механизъм за търсене по ключеви думи, позволяващ на  преподавателя бързо да намери това, което му е нужно.

 

Системите за управление на контента са особено ефективни в тези случаи, когато над създаване на курсове работят голямо число преподаватели, които е необходимо да използват голямо число едни и същи фрагменти в различни курсове.

 

Системи за управления на обучението и учебния  контент

Тези системи представляват съчетание на няколко типа програмни решения. Те позволяват:

 • Да се следи за обучението на голям брой обучаеми;

 • Да се създават учебни материали;

 • Да се съхраняват и намират отделни елементи на контента.