Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

 

СЕМАНТИЧЕН WEB

 

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

 

WORLD WIDE WEB

 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА WEB

 

WEB СЕРВИЗИ

 

Web 2.0

 

КАКВО Е ТОВА  WEB 2.0

 

WEB 2.0 И Е БИЗНЕС

      

СЕМАНТИЧЕН WEB

 

Web 3.0

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОСТРАНСТВА

Семантичен Web (Semantic Web)

Развива се от международния орган за стандарти, World Wide Web Consortium (W3C).

 

World Wide Web Consortium (W3C)

 

Феноменът World Wide Web става възможен благодарение на практическото използване на набор от широко разпространени стандарти на различни нива, което осигурява интероперабелност на данните.

 

Терминът Semantic Web е въведен от Тим Бърнърс-Лий, изобретателя на World Wide Web и директор на World Wide Web Consortium ( W3C ), който ръководи развитието на технологии и стандарти, свързани със семантичния Web.

 

Той определя Semantic Web като "мрежа от данни, които могат да се обработват директно и индиректно от машини."

 

Идеите си за семантичен Web,  Бърнърс-Лий  описва през 2001 г. в Scientific American.

 

Тим Бърнърс-Лий изразява първоначално визията за Semantic Web, както следва: «Имам една мечта за Web , при която компютрите стават способни за анализ на всички данни в Web съдържанието, връзките  и сделките между хората и компютрите»

 

Пълната реализация все още предстои да се случи. Във връзка с това през 2006 г. Бърнърс-Лий и колегите му заявиха, че: «Тази проста идея ... до голяма степен остава нереализирана».

 

Основна идея за Семантичен Web:

 • Използване на общи формати за данни на World Wide Web;

 • Насърчаване на включването на семантично съдържание в Web страниците;

 • Превръщане на текущия Web, доминиран от неструктурирани и полу-структурирани данни в "мрежа от данни".

Предназначение на Семантичен Web

Според W3C "Семантичният Web осигурява обща рамка, която да позволява данните да се споделят и използват повторно".

 

Семантичният Web се разработва като информационно пространство, полезно не само за комуникация човек с човек, но и като пространство в което могат ефективно да си сътрудничат и компютрите. Едно от главните препятствия за реализиране на тази идея се състои в това, че голяма част от информацията в Web е предназначена за разбиране от човек и че подобна структура е неразбираема за компютрите. За преодоляване на това препятствие се разработват езици за описание на информацията във форма пригодна за машинна обработка.

 

Предназначение на Семантичен Web

 

При определяне на приложението на Семантичния Web, трябва да се имат предвид две страни:

 • Критици - поставят под въпрос осъщвимостта на концепцията;

 • Привърженици – на база изследвания в Е бизнеса, здравния сектор и социалните мрежи е доказана ползата от прилагане на семантичния Web в промишлеността, биологията и науките за човека.

Цел на семантичния  Web

Основната цел на семантичния  Web е да се превърне в база за еволюцията на Web, като дава възможност на потребителите да намерят, споделят и комбинират информация по-лесно.

 

За да се реализира тази цел е необходимо компютрите да «разбират» семантичната (смислова) същност на информация, предадена им от хора или други компютри. Подобно "разбиране" изисква съответните източници на информация да бъдат семантично структурирани.

 

Съвременната тенденция в развитието на Интернет се заключава в преход от документи „читаеми от компютрите” (machine readable) към документи „разбираеми от компютрите” (machine understandable).

 

Следващият етап в развитието на Интернет – Semantic Web – представлява преход към ново ниво на представяне на данните – ниво на знания и автоматизирана обработка.

 

В общ вид Semantic Web (по Тим Бърнърс-Лий) – това е:

Същност на семантичния  Web

Semantic Web представлява мрежа от информационни възли, които са свързани помежду си по такъв начин, че съществуващата информация може лесно да се семантично обработва от компютрите.

 

Semantic Web може да се разглежда като ефективен начин за представяне на данни в Интернет, или като глобално свързана база данни.

 

Този проект предлага реализация на пълна система по автоматизирано създаване и съхраняване на семантично ядро на контента в Интернет.

 

За достигане на тези цели се използват стандарти, които са разработени не само от консорциума W3C, но и други организации, като задачата се състои в това да се осигури взаимодействие на тези стандарти между себе си в децентрализирана система, без участие на човека.

 

Според професор Джон Сова, – Semantic Web е много - дисциплинарна тема, която обединява теориите и методите в три области:

 • Логика – формални структури и правила на логически изводи;

 • Онтология – описание на типови същности, които се отнасят към дадена предметна област;

 • Теория моделите.

Основни термини в семантичния  Web

Термините " семантика "," метаданни ", " онтологии " стоят в основата на  семантичния Web.

 

Основни термини в семантичния  Web

 

 

        Семантика (от гръцки: sēmantikós ) е изучаването на смисъла. Тя се фокусира върху връзката между същности, като думи, фрази, знаци и символи,  и това, което те изразяват. Семантиката се явява компонент на информацията ( семантика, синтаксис, прагматика).

 

      Метаданни  е термин, който се използва най често в качеството на  " данни за данните ".  Метаданните  се прилагат при   разработване на дизайн и спецификация на структурите от данни.

 

      Онтологията, на теория, е "формално, описана спецификация на споделена концептуализация".  

 

Онтологията най често използва общ речник и таксономия  за представяне и описание  на домейн със специфициране на  обекти и / или понятия и техните свойства и отношения.

 

Онтологиите  са структурни рамки за организиране на информация и се използват в изкуствения интелект , Semantic Web,   инженерни системи , софтуерно инженерство , биомедицинска информатика , библиотекознание , архитектура на предприятие.

 

Онтологията маркира информационната архитектура като форма на представяне на знания за света или някаква част от него.

 

 

Архитектура на Semantic Web

 

 

 

Semantic Web Stack илюстрира архитектурата на Semantic Web. Функциите и взаимоотношения на компонентите могат накратко да бъдат обобщени както следва:

 • XML осигурява елементарен синтаксис за съдържанието на документи. XML описва метаданните за данните в съответния документ.

 • XML Schema е език за представяне и ограничаване на структурата и съдържанието на елементите, съдържащи се в рамките на XML документи.

 • RDF е прост език за описание на моделите на данните , които се отнасят до обекти ( ресурси ) и техните взаимоотношения. RDF-базиран модел може да бъде представен в най-различни синтаксиса, например, RDF / XML, N3, Turtle и RDFa.  RDF е основен стандарт на Semantic Web.

 • RDF Schema разширява RDF и е речник за описване на свойства и класове на RDF-базирани ресурси.

 • OWL  е език  за описване на свойства и класове.

 • SPARQL е протокол и език заявка за семантични уеб източници на данни.