Проект "Образованието прави силата"

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [За автора] [Консултации]

Кой разработва проекта?

Проктът се реализира от книгоиздателство Асеневци и доц. Христо Тужаров.

Публикуваните в него учебни материали са разработени основно от доц. Христо Тужаров. Никоя част от съдържанието на учебните материали не може да бъде публикувана под каквото и да е форма или повод без писменото съгласие на автора.

При цитиране на части от учебните материали, ползвайте следния формат:

Тужаров Хр.,  {Заглавие на тема (Заглавие на учебник)}, http://tuj.asenevtsi.com/, (година)

На какво се базира проекта?

Проектът се базира на концепцията "Открито образование"

                 Същност

Система за организиране и развитие на образованието, осигуряваща целенасочена, контролируема, интензивна, самостоятелна творческа работа на обучаемия чрез възможност за избор на:

  • Индивидуална траектория на  обучение цял живот ;

  • Програма, преподавател, график и форма на обучението;

  • Едно или няколко учебни заведения;

  • Учебни материали;

                 Характерни черти

                             Отваряне към бъдещето

Предполага нови подходи в обществознанието. За изходно начало се взема не системата "обучение за цял живот , а системата "обучение цял живот. В основата на системата се поставя човекът с неговите постоянно променящи се потребности от знания.

                 Свободен достъп до информационните ресурси на човечеството

Премахват се пространствено - временните ограничения в  ползване на различни източници на информация чрез използване на информационни мрежи.

               Свободно избираема стратегия на образование

Всеки човек може да се обучава в удобно за него време и място, по индивидуален план, притежавайки комплект от специални средства за обучение и възможност за контакт с преподавателя.

             Личностна ориентация на процеса на обучение

Поставя си за цел да бъдат изградени такива качества на личността, които осигуряват успех в професионалната дейност и успешно съществуване в условията на информационното общество.

          Стандартизация

 Разработени са редица стандарти, осигуряващи възможност за развитие на откритото образование - защита на авторските права, структуриране на учебно съдържание ( SCORM) и т.н.

Как са представени знанията в проекта?

В проекта  е направен опит да се представят знания чрез използване на онтология.

 

През 1993 г. Грубер ((Gruber ......) използва за пръв път понятието онтология в областта на информатиката. Така произлязъл от философията термин (учение за битието) започва да се използва за представяне на знания във вид на полуструктурирани концептуални модели.

В информатиката онтологията се дефинира като опит за всеобхватно и детайлно формализиране на някаква област на знанието с помощта на концептуална схема.  Обикновено тази схема се състои от йерархични структури от данни, съдържащи съответни обекти, връзките между тях и правилата, приети в тази област. Прилага се като форма за представяне на знания за реалния свят или за части от него.

За описване на онтологията съществуват различни езици, като за случая най - подходящ е визуалният подход, който дава възможност нагледно да се формулират и обяснят природата и структурата на явленията.

 

 

Каква е структурата на публикуваните учебни материали?

При реализиране на проекта се използва подходът зърнесто съдържание.

Учебните материали се състоят от множество зърна (атоми), които представляват завършени информационни обекти (теми), обвързани чрез съдържанието (контента) и в много от случаите чрез графични изображения.  

Вие можете да изучавате учебните материали последователно все пак те представлява някаква завършена логическа последователност, преследваща определени познавателни цели.

Можете да използвате отделни секции и теми, в зависимост от конкретната си необходимост.

     

 

Можете и изобщо да не четете, ако представените концептуални модели са ви достатъчни, за да разберете същината на процесите и явленията.