ISMS

© Христо Тужаров,  

април 2009

 

СПИРАЛЕН МОДЕЛ ISMS

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [Асеневци]

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

СИСТЕМЕН ПОДХОД

ПИРАМИДАЛЕН ISMS МОДЕЛ

МИСИЯ НА ISMS

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ISMS

 

ХАКЕРИ И КРАКЕРИ

ФУНКЦИИ НА ISMS

 

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА ISMS

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА  ISMS

СПИРАЛЕН МОДЕЛ  

Спирален модел на развитие на ISMS

За удовлетворяване на изискванията за непрекъснато развитие на СУСИ (ISMS), в условията на стремглаво развитие на информационните технологии, се използва  еволюционния  (спирален) модел на ЖЦ.

 

Извършва се многократно повторение по спирала на цикъла “изследване - проектиране - внедряване - експлоатация”

 

 

Спирален модел на развитие на ISMS

 

Създават се версии на СУСИ (ISMS) и се уточняват целите и характеристиките на проекта, определя се неговото качество и се планират следващите дейности. По такъв начин се задълбочават и последователно конкретизират детайлите  и като резултат се избира основния вариант на СУСИ, който се довежда до реализация.

 

Характерни особености на спиралния модел на развитие на ISMS

 • Ориентиран е за използване в условия, когато е трудно да се формулират всички изисквания предварително.

 • Залага се на началните етапи на ЖЦ – анализа и проектирането.

 • Реализуемостта на техническите решения се проверява чрез създаване на прототипи.

 • Разработката чрез итерации отразява обективно съществуващия спирален цикъл на създаване на системата.

 • Преминаването към следващ етап се извършва без да се дочака приключването на предходния етап.

 • Преходът от един етап в друг се осъществява в планирания срок, независимо че не всички планирани дейности са приключени.

 • Планът се съставя на база статистически данни от предходни разработки и личния опит на разработчиците.

 • Стремежът е колкото е възможно по-бързо да се представи на клиента работоспособен продукт, който в последствие се пригажда към неговите изисквания.

Основни дейности при спиралния модел на развитие на ISMS

 • Заедно с потребителите се формира общо виждане за системата.

 • Описват се функционалните възможности.

 • Определят се сроковете за изпълнение на проекта и очакваното качество.

 • Задават се приоритетите, определящи порядъка за реализиране на основните функционални възможности.

 • Съгласуват се временните рамки на проекта.

Ръководството решава кои и колко от функционалните възможности (в зависимост от приоритета им може да реализира в уговорения срок.

 • Определя се архитектурата и ядрото на бъдещата система. Ядрото трябва да представлява завършен работещ вариант на системата и да включва минимален набор от необходимите възможности.

 • Изготвя се план за работа. Той е ориентиран към определените срокове и насочен към бързо реализиране ядрото на системата.

 • Разработва се системата в съответствие  с плана.

В хода на разработката възникват проблеми, които се решават за сметка на премахване задачи с по-малък приоритет. Всички изменения се внасят, в съответствие с основния критерий – съхранение срока на проекта.

 

Основни принципи на спиралния модел на развитие на ISMS

 

Залагане на резерви – значителни, около 50%.

Многочислени изследвания доказват, че заинтересованите страни и изпълнителите твърде оптимистично се отнасят към срока и бюджета, дори при използване на добри методики за оценка обема на работата.

 

            Залагане на възможности в архитектурата за разширение и нарастване на функционалността.

Уточняването на конкретните изисквания се изпълнява итерационно, при което на всяко завъртане на спиралата, системата се доближава до очакванията на заинтересованите страни.

 

Взаимодействайки с работещ прототип, потребителите по-точно оценяват бъдещите изисквания и коригират приоритетите.